Sadolin Bindo 2 Tīri balta krāsa griestiem BW 2.5L

Pieejams uzreiz 115gab
EAN: 4740182478025
Vairāk informācijas
€12.80/gab €15.06
€5.12/l

Sadolin Bindo 2 Tīri balta krāsa griestiem BW 4.5L

Pieejams uzreiz 63gab
EAN: 4740182478032
Vairāk informācijas
€22.87/gab €26.91
€5.08/l

Sadolin Bindo 2 Tīri balta krāsa griestiem BW 9L

Pieejams uzreiz 39gab
EAN: 4740182478049
Vairāk informācijas
€42.58/gab €50.09
€4.73/l
Pirkšanas kalkulators rēķina patēriņu: pēc vidēja patēriņa 10 m2/l
Kopā:
12.80

Pasūtījuma saņemšanas veidi:

  • Mūsu veikalā - Bērzaunes iela 12 | BEZMAKSAS Pieejams mūsu veikalā 22. apr.
  • Piegāde ar buvserviss.lv transportu no €25.00 Saņemiet no 22. apr. līdz 23. apr.
  • Piegāde ar manipulatoru no €125.00 Saņemiet no 22. apr. līdz 23. apr.
Radušies jautājumi par produktu?
Sazinies ar Sandijs Birznieks:

Produkta informācija

Zīmols Sadolin
Tilpums 2.5 l
Patēriņš 1 kārt. (m2/l) 7-12
Tīri balta krāsa griestiem
  • Neatstāj redzamas krāsas rullīša pēdas uz griestiem
  • Viendabīga konsistence, viegli klājas un ātri žūst
  • Var tonēt gaišos toņos
  • Krāsai ir viegla smarža un ļoti zems GOS (gaistošo organisko savienojumu) saturs
  • Ziemeļvalstu sertifikāts “Ziemeļu Gulbis” apliecina atbilstību stingriem vides standartiem
Produkta īpašības:
Stipri matēta, pilnīgi balta un bieza emulsijas krāsa griestiem Bindo 2 veido nevainojamu virsmas apdari. Viendabīgās konsistences sastāvs nodrošina ērtu krāsas uzklāšanu un ļauj iegūt vienmērīgi gludu virsmu bez redzamām
krāsas rullīša pēdām.
Var tonēt gaišos toņos. Krāsu raksturo viegla smarža un ļoti zems GOS (gaistošo organisko savienojumu) saturs.
Ziemeļvalstu sertifikāts “Ziemeļu gulbis” garantē atbilstību stingriem vides standartiem.
 
Pielietojums:
Krāsa ir paredzēta dzīvojamo un sabiedrisko telpu griestu krāsošanai. Piemērota jaunām un iepriekš krāsotām apmetuma, betona un špaktelētām, kā arī ģipškartona plātņu virsmām.
 
 
2.2. Etiķetes elementi Signālvārds : Bīstamības apzīmējumi : Profilakse : Drošības prasību apzīmējumi Reakcija : Glabāšana : Iznīcināšana : Nav signālvārda. Nav ziņu par būtisku ietekmi vai kritisku bīstamību. P262 - Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. P312 - Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu, ja Jums ir slikta pašsajūta. Nav piemērojams. P501 - Atbrīvoties no satura un iepakojuma saskaņā ar vietējiem, reģionāliem, nacionālajiem un starptautiskiem noteikumiem. Marķējuma papildelementi Konteineri, kam jābūt aprīkotiem ar bērniem nepieejamu aizdari Nav piemērojams. Taustāmais bīstamības brīdinājums Nav piemērojams. : : : Satur 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons un reaction mass of: 5-chloro-2-methyl4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1). Var izraisīt alerģiju. Īpašas prasības iepakojumam 2.3. Citi apdraudējumi Vispārīgi : P102 - Sargāt no bērniem. P101 - Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. XVII pielikums – dažu bīstamu vielu, maisījumu un izstrādājumu ražošanas, tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumi : Nav piemērojams