Privātuma politika

Šī ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas Būvserviss", reģistrācijas numurs 40003610025, juridiskā adrese: Pīkola iela 24, Rīga, LV-1006 (turpmāk – Mēs/Mūsu/Mums) Privātuma politika (turpmāk – Politika).

Politikas mērķis ir izskaidrot mūsu klientiem - datu subjektiem (turpmāk – Jūs/Jūsu/Jums), kā Mēs īstenojam personas datu apstrādi un to aizsardzību, kā arī aprakstīt citus ar fizisko personu datu apstrādi saistītos jautājumus. Mēs veicam atbilstošus  pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati pie mums ir drošībā, kā arī, lai Jūsu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, mūsu iekšējām politikām un vadlīnijām.

Ņemot vērā, ka Mēs veicam Jūsu personas datu apstrādi, Mēs esam uzskatāmi par Jūsu personas datu pārzini. Mūsu kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir:

1.    e-pasts: [email protected], vai

2.    Mūsu juridiskā adrese: Pīkola iela 24, Rīga, LV-1006.

Šī privātuma politika ir izstrādāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) “Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK” (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk - Regula), kā arī Fizisko personu datu apstrādes likumu un citiem normatīvajiem aktiem, kas regulē fizisko personu datu apstrādes jautājumus. Tāpēc arī šajā politikā lietotie termini un to jēga ir tāda pati, kā Regulas 4.pantā sniegtajās definīcijās.

Mēs aicinām laiku pa laikam visus datu subjektus rūpīgi iepazīties ar šo Politiku, lai iegūtu aktuālo informāciju par Mūsu kā datu pārziņa veiktajiem personas datu apstrādes procesiem, jo tie laika gaitā var mainīties.

Informāciju par datu apstrādi, kas veikta saistībā ar sīkdatnēm aicinām skatīt Mūsu Sīkdatņu politikā.

1.      Uz ko attiecas šī politika un kādas personas datu kategorijas mēs apstrādājam?

Politiku piemēro attiecībā uz sekojošām datu subjektu grupām:

1.    fiziskajām personām – Mūsu klientiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem);

2.    Mūsu uzturēta tīmekļvietnes https://www.buvserviss.lv/ apmeklētajiem;

3.    Mūsu veikala, noliktavas apmeklētājiem, tajā skaitā attiecībā uz kuriem tiek veikta videonovērošana;

4.    Mūsu sadarbības partneriem un piegādātājiem (kontaktpersonām un pārstāvjiem);

5.    personām, kuru dati tiek apstrādāti sociālajos tīklos saistībā ar Mūsu rīkotajām mārketinga aktivitātēm, tajā skaitā arī personām, kuras ir mūsu komerciālo paziņojumu (“newsletter”) saņēmēji,

6.    personām, kuras vēlas pretendēt uz Mūsu izsludinātajiem vakantajiem amatiem, kā arī tām personām, kuru datus Mums ir nodevuši pretendenti (piemēram, atsauksmju devēju dati),

Politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un vidē (klātienē, Mūsu tīmekļvietnē, papīra formātā, elektroniski vai telefoniski), Jūs sniedzat personas datus.

Mēs galvenokārt apstrādājam šādas Jūsu personas datu kategorijas:

Nr.

Kategorija

Datu kategorijā ietilpstoši datu piemēri

1.

Identifikācijas dati

vārds, uzvārds, dzimšanas datums, personas kods, pases dati.

2.

Dzīvesvietas dati

deklarētā adrese, dzīvesvietas adrese.

3.

Kontaktinformācija

telefons, e-pasts, deklarētā adrese, dzīvesvietas adrese.

4.

Ar maksājumu saistītā informācija

vārds, uzvārds, kods, konta numurs, maksājuma iestāde/ kredītiestāde.

5.

Videonovērošanas rezultātā iegūtā informācija

digitālais attēls un ar to saistītā informācija.

6.

Informācija, kas tiek apstrādāta tīmekļvietnes un aplikācijas apmeklējuma gadījumā

IP adrese, tīkla un atrašanās vietas dati, ieskaitot pilnus vienoto resursu vietrāžus (URL), klikšķstraumes uz, caur un no tīmekļa vietnes (tostarp datumu un laiku); Jūsu apskatītos vai meklētos produktus; atsauces/izejas lapas, mūsu vietnē apskatītos failus (piemēram, HTML lapas, grafikas utt.), lapu reaģēšanas laikus, lejupielādes kļūdas, noteiktu lapu apmeklējuma ilgumu, lapu mijiedarbības informāciju (piemēram, ritināšanu, klikšķus un peles pārvirzīšanu) un metodes, ko izmanto, lai dotos prom no lapas, datuma/laika zīmogu un/vai klikšķstraumes datus un jebkuru tālruņa numuru, kas izmantots zvanīšanai uz mūsu klientu apkalpošanas dienesta numuru, izmantojot tīmekļvietnē pieejamos, kā arī cita informācija, kuras apstrādei Jūs piekrītat tīmekļvietnes apmeklējuma ietvaros, tostarp, sīkdatnes.

7.

Informācija, kuru Jūs mums sniedzat paši

ja sazināties ar mums, piemēram, uzdodat jautājumu, mēs saglabājam visu būtisko informāciju, tostarp, saziņas saturu.

8.

Informācija, kas tiek apstrādāta pirkuma vai pakalpojumu sniegšanas ietvaros

informācija par saņemtajiem pakalpojumiem un/vai pirkumiem pēc būtības (satura).

9.

Informācija, kas tiek apstrādāta sociālajos tīklos

sociālā tīkla profils un tajā ietvertā informācija, kas pieejama publiski.

10.

Profesionālie dati

informācija par izglītību, profesiju vai nodarbošanos, pieredzi, datu subjekta raksturojošās pazīmes.

11.

Informācija, kuru mums liek apstrādāt normatīvajos aktos noteiktie pienākumi

Piemēram, dati, ko mēs saņemam no valsts iestādēm vai struktūrām, tiesu sistēmai piederošām personām un iestādēm.

 

2.      Kā mēs iegūstam Jūsu personas datus?

Mēs Jūsu personas datus varam iegūt šādos veidos:

Nr.

Kategorija

Datu kategorijā ietilpstoši datu piemēri

1.

Jūs personīgi nododat personas datus apstrādei, tostarp, ar savām darbībām un rīcību paužot piekrišanu šo personas datu apstrādei

piemēram, apmeklējot mūsu tīmekļvietni, izmantojot mūsu mobilo lietotni, aizpildot jebkādas veidlapas, piesakoties aizdevumam  vai jebkuram citam produktam vai pakalpojumam Mūsu tīmekļvietnē, uzdodot jautājumus vai citā veidā sazinoties ar Mums vai mūsu sadarbības partneriem.

2.

Datus Mēs iegūstam no publiski pieejamās informācijas

kad tas ir nepieciešams, piemēram, ieskatoties publiski pieejamajos reģistros, izprasot informāciju no šo reģistru uzturētājām – valsts iestādēm vai lietojot brīvi pieejamu informāciju no dažādiem avotiem.

3.

Atsevišķos gadījumos Mēs personas datus varam iegūt arī no citiem subjektiem

citām juridiskām vai fiziskām personām, ja a pakalpojuma sniegšana ir saistīta arī Mūsu pakalpojuma saņemšanai; tāpat Mēs varam iegūt personas datus no mūsu sadarbības partneriem, lai sniegtu Jums pakalpojumus.

Gadījumos, kad Jūs personīgi nododat Mums personas datus, lūdzam ņemt vērā attiecīgo personas datu iesniegšanas nolūku un ievērot šī nolūka sasniegšanai nepieciešamo un nododamo personas datu apjomu. Lūdzam personas datus norādīt tikai tiktāl, ciktāl tas nepieciešams attiecīgā pakalpojuma saņemšanai vai darbības veikšanai, vai saziņai ar Mums.

3.      Kādi ir mūsu personas datu apstrādes nolūki?

Mēs Jūsu personas datus varam apstrādāt šādiem nolūkiem:

Nr.

Nolūki

Piemēri

1.

Preču un pakalpojumu sniegšanai (visā pārdošanas un pēcpārdošanas procesa laikā)

klienta identificēšanai; līguma sagatavošanai un noslēgšanai; jaunu preču un pakalpojumu attīstībai; preču un pakalpojumu  reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem; klientu apkalpošanai; iebildumu vai pretenziju izskatīšanai; klientu noturēšanai, lojalitātes celšanai, apmierinātības mērījumiem; norēķinu administrēšanai; tīmekļvietnes un mobilās aplikācijas uzturēšanai un darbības uzlabošanai; mārketinga aktivitātēm, tostarp, komerciālo paziņojumu nosūtīšanai.

2.

Pamatdarbības plānošanai un analītikai

komercdarbības nodrošināšanai.

3.

Klientu, darbinieku, amatpersonu un citu personu drošībai, kā arī mūsu kā juridiskās personas īpašuma un interešu aizsardzībai,

informācijas drošībai, informācijas sistēmu drošībai, darbinieku drošībai, īpašuma drošībai, krāpšanas gadījumu novēršanai un atklāšanai, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanai, terorisma finansēšanas novēršanai un proliferācijas finansēšanas novēršanai, kā arī pakalpojuma ļaunprātīgas izmantošanas novēršanai.

4.

Citiem specifiskiem nolūkiem, par kuriem visbiežāk tiks saņemta piekrišana vai piedāvāts atteikties no apstrādes

piemēram, komerciālo paziņojumu nosūtīšanai vai sīkdatņu izvietošanai.

5.

Mūsu tiesisko interešu īstenošanai

piemēram, prasību celšanai, parādu piedziņai.

6.

Informācijas sniegšanai valsts un pašvaldību iestādēm, tiesībsargājošajām iestādēm un citiem varas subjektiem, likumā noteiktajā gadījumā un apjomā

piemēram, atbilžu sniegšanai uz kompetento valsts iestāžu pieprasījumiem.

7.

Darbinieku atlases procesa nodrošināšanai

CV un motivācijas vēstuļu ietvaros sniegto personas datu apstrāde nolūkā noskaidrot atbilstību vakancei, intervijas, atsauksmju apzināšana.

       

Jebkurā gadījumā mēs jebkurus mūsu rīcībā esošus personas datus apstrādāsim tikai tad, ja šo personas datu apstrādei būs konstatējams skaidrs nolūks un to apstrāde būs pamatota ar kādu no (vienu vai vairākiem) turpmāk norādītajiem tiesiskajiem pamatiem.

4.      Kāds ir Mūsu veiktās personas datu apstrādes tiesiskais pamats?

Mēs galvenokārt apstrādāsim Jūsu personas datus, pamatojoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

Nr.

Tiesiskais pamats

Skaidrojums

1.

Līguma noslēgšana un izpilde (Regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunkts)

datu apstrāde, kas tiek veikta, lai noslēgtu līgumu pēc Jūsu pieteikuma saņemšanas un nodrošinātu tā izpildi.

2.

Normatīvo aktu nosacījumu izpilde (Regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts)

datu apstrāde, kas tiek veikta, lai izpildu uz Mums attiecināmo juridisko pienākumu izpildi, pamatojoties uz normatīvos aktos noteikto.

3.

Leģitīmās intereses (Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts)

datu apstrāde, kas tiek veikta: Mūsu komercdarbības veikšanai; Jūsu identitātes pārbaudei pirms atsevišķu preču vai pakalpojumu iegādes; līguma saistību izpildies nodrošināšanai; pieteikuma un iesnieguma par preču pirkuma un pakalpojuma sniegšanas saglabāšanai (tajā skaitā darbinieka piezīmes); Jūsu konta administrēšanai; lojalitātes kartes izsniegšanai un administrēšanai; uzturēt klientu datu bāzi pakalpojuma nepārtrauktības nodrošināšanai; preču vai pakalpojuma reklamēšanai, sūtot komerciālos paziņojumus, rīkojot konkursus un aptaujas; citu ziņojumu par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtisko notikumu nosūtīšanu klientiem; krāpniecisku darbību novēršanai pret Mums; pakalpojuma un preču kvalitātes uzlabošanai; maksājumu administrēšanai; Mūsu drošības nodrošināšanai, veicot videonovērošanu; Mūsu darbības informēšanai.

4.

Jūsu piekrišana (Regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts)

datu apstrāde, kas tiek veikta, pamatojoties uz Jūsu brīvi sniegto piekrišanu, kas ir izteikta kā aktīva darbība, kā arī vēršoties pie mums un sniedzot Jūsu personas datus vai veicot citas aktīvas darbības*

 

*piemēram, gadījumos, kad Mēs sūtam Jums komerciālos paziņojumus, Mūsu lojalitātes kartes saņemšanai, piekrišana var tikt dota rakstveida klātienē, mūsu tīmekļvietnē vai mobilā aplikācijā vai citā vietā, kurā Mēs organizējam attiecīgās mārketinga aktivitātes.

 

Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota. Šādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.

5.      Vai mēs apstrādājam Jūsu personas datus tiešā mārketinga ietvaros?

Atsevišķos gadījumos Mēs varam apstrādāt Jūsu personas datus tiešā mārketinga ietvaros, nosūtot Jums uz e-pastu:

1.    informāciju par Mūsu jaunumiem, piedāvājumiem utt;

2.    uzaicinājumus piedalīties Mūsu konkursos, aptaujās, kā arī pasākumos;

3.    uzaicinājumus piedalīties diskusijas forumos, sniedzot komentārus par mūsu blogu;

4.    uzaicinājums aizpildīt atsauksmes formas utt.

Vienlaikus aicinām ņemt vērā, ka Mēs īstenosim Jūsu personas datu apstrādi tiešā mārketinga ietvaros tikai pēc šādiem principiem: (1) pēc “opt-in” principa - ja ir saņemta nepārprotama, skaidra un iepriekš izteikta Jūsu piekrišana (proti, Jūs esat pierakstījies uz tiešā mārketinga ziņojumu saņemšanu un šādā veidā sniedzis savus personas datus (e-pastu, vārdu, uzvārdu); (2) pēc “soft opt-in” principa - ja Jūs jau esat Mūsu klients, kurš nav skaidri iebildis pret Jūsu iepriekš sniegto personas datu (e-pasts, vārds, uzvārds) apstrādi tiešā mārketinga ziņojumu saņemšanai par līdzīgiem Mūsu piedāvātajiem pakalpojumiem (proti, Mēs šajā gadījumā izmantosim Jūsu e-pasta adresi, kas iepriekš iegūta no Jums komercdarbības ietvaros.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka Jums ir tiesības jebkurā brīdī atteikties no tiešā mārketinga ziņojumu saņemšanas, rakstot uz e-pastu: [email protected], vai nosūtot atteikšanas vēstuli uz Mūsu juridisko adresi: Pīkola iela 24, Rīga, LV-1006. Tostarp, informējam, ka katra komerciālā paziņojuma beigās mēs nodrošinām saiti, kurā Jūs varat atteikties no mūsu piedāvājumu saņemšanas, uzspiežot uz tās.

6.      Kādi nosacījumi attiecas uz CV un citu saistībā ar vakancēm saistītu datu apstrādi?

Papildus citai šajā politikā norādītajai informācijai informējam, ka:

1.    mēs ievācam CV (profesionālās dzīves gājuma apraksts) un tam pievienotos dokumentus no pretendentiem, mēs sazināmies ar pretendentu un pretendentu norādītiem atsauksmju sniedzējiem, lai ievāktu atsauksmes, tikai ar pretendenta piekrišanu saglabājam CV citiem konkursiem, kā arī lai spētu aizstāvēt savas intereses tiesvedībā, mēs saglabājam datus, lai atbildētu uz pretenzijām un ierosinātām lietām tiesās,

2.    vakanču gadījumā mums ir nepieciešami sekojoši personas dati: pretendenta vārds, uzvārds, kontaktinformācija (e-pasts, tālruņa nr.), pretendenta izglītība un iepriekšēja darba pieredze, personas, kuras var sniegt atsauksmes un to kontaktinformācija, atsauksmes par pretendentu, kā arī cita informācija, kas varētu būt būtiska attiecīga amata izpildei un atbilstošākā pretendenta noskaidrošanai.

Vakanču aizpildīšanas ietvaros sniegto informāciju glabājam 6 mēnešus pēc konkursa noslēguma, lai nodrošinātos pret iespējamām prasībām un tiesvedībām pret mums. Ja jūs esat iepriekš piekritis, ka jūsu sniegto informāciju mēs varam glabāt arī citām vakancēm, tad dokumentus glabāsim 1 gadu no to iesniegšanas brīža.

7.      Kā mēs nodrošinām Jūsu personas datu drošību un aizsardzību?

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus. Mēs nodrošinām:

1.    personas datu konfidencialitāti, nodrošinot, ka personas datus apstrādā (t.sk., tiem piekļūst) tikai tādas personas, kam tas nepieciešams darba pienākumu izpildei. Mūsu darbinieki, kas ikdienas darba pienākumu ietvaros strādā ar informāciju, kas satur personas datus, ir apmācīti personas datu aizsardzības pasākumos un līgumiski apņēmušies ievērot konfidencialitātes saistības;

2.    atbilstošos tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai. Šādi pasākumi ietver, piemēram, personas datu pseidonimizāciju, datu minimizēšanu, kā arī rezerves kopiju veidošanu u.c.;

3.    tikai pārbaudītu, licencētu un atjauninātu programmatūru. Mēs regulāri pārbaudām, atjaunojam un uzlabojam savus tehniskos un organizatoriskos pasākumus;

4.    datu drošību, izmantojot tādus tehniskus risinājumus, kā datu šifrēšanu (SSL), ugunsmūri, ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmatūru;

5.    sertificētu personas datu aizsardzības speciālistu iesaisti personas datu apstrādē un personas datu aizsardzības pasākumu īstenošanā.

8.      Vai mēs veicam automatizētu Jūsu personas datu apstrādi?

Mēs neveicam automatizētu Jūsu personas datu apstrādi, kuras rezultātā tiek pieņemti juridiski saistoši lēmumi.

9.      Kam mēs varam nodot Jūsu personas datus un kāpēc?

Mēs neizpaužam trešajām personām jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, tajā skaitā, informāciju par saņemtajām precēm un pakalpojumiem, izņemot: (1) saskaņā ar Jūsu skaidru un nepārprotamu piekrišanu; (2) ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā; (3) ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos Mūsu likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskarusi Mūsu likumīgās intereses.

Mēs nenododam personas datus citām personām, ja šādai personas datu nodošanai nav tiesiska pamata un nav iepriekš definēts personas datu apstrādes nolūks, kā arī, ja minētās trešās personas, ņemot vērā apstrādes raksturu, apmēru, kontekstu un nolūkus, kā arī dažādas iespējamības un nopietnības pakāpes riskus attiecībā uz fizisku personu tiesībām un brīvībām, nespēj pārredzami nodrošināt atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu un spētu uzskatāmi parādīt, ka personas datu apstrāde notiek saskaņā ar normatīvajiem aktiem, un/vai nespēj sniegt pamatotas garantijas, ka tiks nodrošināta personas datu apstrādes drošība un datu subjektu tiesību ievērošana.

Tomēr, vēršam Jūsu uzmanību, ka Mūsu tīmekļvietnē var tikt ievietotas saites uz trešo personu tīmekļvietnēm, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi. Mēs neesam atbildīgi par citu tīmekļvietņu saturu vai drošību. Jebkādas citas ārējas saites ar citām tīmekļvietnēm ir iezīmētas ar atšķirīgu iekrāsojumu, citā šrifta krāsā, nodrošinot iespēju Jums pieņemt lēmumu, vai Jūs piekritāt šādai personas datu apstrādei.

Dažādu personas datu apstrādes nolūku izpildei personas dati var tikt nodoti vai darīti pieejami:

1.    mūsu darbiniekiem vai mūsu intereses nodrošinošām un speciāli pilnvarotām personām, ja amata pienākumi vai pilnvarojums ir saistīti ar personas datu apstrādi,

2.    pašvaldību institūcijām, tiesām, tiesībsargājošajām institūcijām, pēc šo personu pamatota pieprasījuma likumā noteiktajā kārtībā un apmērā;

3.    personas datu apstrādātājiem, noslēdzot attiecīgus datu apstrādes līgumus, piemēram, IT pakalpojumu sniedzēji, maksājumu pakalpojumi u.tml.),

4.    adresātiem, kas darbojas kredītiformācijas un/vai parādu atgūšanas jomā (piemēram., parādu atgūšanas pakalpojuma sniedzēji, kredītinformācijas biroji, u.tml.),

5.    atsevišķos gadījumos arī dažādiem mūsu sadarbības partneriem, kas ir iesaistīti mūsu darbības organizēšanā un nodrošināšanā, piemēram, zvērinātiem advokātiem un citiem juridiskajiem konsultantiem, mūsu revidentiem, grāmatvežiem,  pakalpojumu sniedzējiem, kas nodrošina mūsu mājaslapas funkcionēšanu un piedāvāto pakalpojumu nodrošināšanu, arhīva pakalpojumu sniedzējiem, saņēmējiem, kas darbojas krāpšanas apkarošanas, naudas atmazgāšanas, terorisma finansēšanas novēršanas jomās, u.tml.

10.   Vai mēs nododam Jūsu personas datus ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas Zonas?

Mēs nenododam Jūsu personas datus ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas Zonas. Taču pastāv iespēja, ka atsevišķos gadījumos, jo īpaši izmantojot atsevišķu apstrādātāju vai pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus, personas datu apstrāde var tikt veikta arī ārpus EEZ un šādos gadījumos datu nodošana tiek veikta saskaņā ar Regulas V nodaļu, izmantojot standarta līguma klauzulas, ko noteikusi kompetentā ES organizācija, kopā ar papildu tehniskiem un organizatoriskiem pasākumiem.

11.   Cik ilgi mēs glabājam Jūsu personas datus?

Mēs glabājam Jūsu personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

1.    kamēr ir spēkā ar Jums noslēgtais līgums vai Jums tiek sniegts pakalpojums;

2.    dati ir nepieciešami tam nolūkam, kam tie vākti;

3.    kamēr tiek pilnībā izskatīts un/vai izpildīts Jūsu iesniegumā minētais;

4.    kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Mēs vai Jūs var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā);

5.    kamēr Mums ir saistošs juridisks pienākums datus glabāt;

6.    kamēr ir spēkā Jūsu piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

12.   Kādas ir Jūsu tiesības attiecībā uz saviem personas datiem?

Jums ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar Jūsu datu apstrādi. Jums saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības:

1.    pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem;

2.    pieprasīt personas datu labošanu vai dzēšanu;

3.    iebilst pret savu personas datu apstrādi un ierobežot personas datu apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz Mūsu leģitīmajām interesēm);

4.    uz datu pārnesamību - saņemt personīgo informāciju strukturētā, vispārpieņemtā un mašīnlasāmā formātā.

Vēršam Jūsu uzmanību, gadījumos, kad Jūsu personas datu apstrāde ir balstīta uz Jūsu piekrišanu, Jums jebkurā laikā ir tiesības atsaukt savu piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota. Aicinām ņemt vērā, ka piekrišanas atsaukums neietekmēs apstrādes procesa likumību, kas veikta pirms Jūsu piekrišanas atsaukšanas.

Jūs varat iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu sekojošā veidā: (1) rakstveida formā sūtot uz Mūsu juridisko adresi: Pīkola iela 24, Rīga, LV-1006; vai (2) elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pasta adresi: [email protected].

Saņemot Jūsu pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Mēs vispirms pārliecināsimies par Jūsu identitāti, tostarp, ja tas nepieciešams, izmantosim savas tiesības lūgt Jums šajā sakarā iesniegt papildus informāciju, izvērtēsim pieprasījumu un izpildīsim to saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Atbilde uz Jūsu pieprasījumu tiks sniegta pa pastu uz norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē vai uz e-pastu ar drošu elektronisko parakstu (ja iesniegums ir iesniegts ar drošu elektronisko parakstu), pēc iespējas ņemot vērā norādīto atbildes saņemšanas veidu.

Mēs nodrošinām datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veicam lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Jums ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā (Datu valsts inspekcijas adrese ir Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, bet detalizēta informācija pieejama interneta vietnē www.dvi.gov.lv, vai zvanot uz 67223131, vai rakstot uz [email protected]), kas uzrauga fizisko personas datu apstrādes pasākumu atbilstību normatīvajam regulējumam Latvijā.

Jūs varat realizēt visas iepriekš minētās tiesības nosūtot pieprasījumu un sazinoties ar Mums, izmantojot e-pastu: [email protected], vai rakstot uz Mūsu juridisko adresi:  Pīkola iela 24, Rīga, LV-1006.

Tomēr, Mēs aicinām sazināties ar mums pirms iesniegt oficiālu sūdzību uzraudzības iestādē, lai rastu iespējami ātrāko un efektīvāko problēmas risinājumu.

13.   Atruna

Mēs pieņemam, ka pirms Mūsu  tīmekļvietnes izmantošanas Jūs esat izlasījuši un pieņēmuši zināšanai Mūsu Politikā norādīto. Mēs paturam vienpusējas tiesības veikt grozījumus šajā Politikā un apņemamies nodrošināt, ka spēkā esošā Politikas versija vienmēr tiktu atjaunināta un pieejama Jums Mūsu  tīmekļvietnē.

 

 

Ir kādi jautājumi? Nosūti mums ziņu.