Политика конфиденциальности

Mūsu mērķis ir likt Jums justies droši, izpaužot mums savus personas datus. Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu indivīdu. 

Mēs veicam atbilstošus  pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati pie mums vienmēr ir drošībā un lai Jūsu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, mūsu iekšējām politikām, vadlīnijām un kārtībai.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Būvserviss", reģistrācijas numurs: 40003610025, juridiskā adrese: Pīkola iela 24, Rīga, LV-1006 (turpmāk – Sabiedrība) ir  internetveikala www.buvserviss.lv īpašniece.

Esam iztrādājuši Privātuma politiku, kas attiecas uz klientu personas datu iegūšanu, izmantošanu, nodošanu un uzglabāšanu, lai parādītu mūsu apņemšanos aizsargāt Jūsu personas datus. Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai - datu subjektam - informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

Ja nepiekrītat šīs politikas noteikumiem un nosacījumiem, lūdzu, neizmantojiet šo vietni.

Mūsu darbība tīmeklī notiek saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, kā arī attiecīgiem Eiropas Savienības tiesību aktiem. Lūdzu, veltiet dažas minūtes tam, lai iepazītos ar mūsu Privātuma politiku.

 

1.    Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

1.1. Sabiedrība apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • līguma noslēgšanai un izpildei - lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
 • normatīvo aktu izpildei - lai izpildītu saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
 • saskaņā ar Klienta - datu subjekta piekrišanu;
 • likumīgās interesēs - lai realizētu no Sabiedrības un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas Sabiedrība likumīgās intereses.

1.2. Sabiedrības likumīgās intereses ir:

 • veikt komercdarbību;
 • pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas;
 • nodrošināt līguma saistību izpildi;
 • saglabāt Klientu preču un pakalpojumu pasūtījumus, kā arī piezīmes par tiem (piemēram mutiskas vai rakstiskas);
 • analizēt Sabiedrības mājaslapas darbību;
 • administrēt Sabiedrības Klienta kontu;
 • reklamēt savas preces un pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;
 • nosūtīt ziņojumus par pieteikuma un pirkuma līgumu izpildes gaitu;
 • novērst krāpniecību;
 • administrēt pirkumus, maksājumus un pasūtījumus;
 • informēt sabiedrību par savu darbību.

2.    Personas datu apstrādes nolūki

 • klienta identificēšanai;
 • līguma sagatavošanai un noslēgšanai;
 • preču piegādei un pakalpojumu ierīkošanai un sniegšanai (līguma saistību izpildei);
 • preču reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem;
 • klientu apkalpošanai;
 • iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
 • norēķinu administrēšanai; 
 • mājas lapas darbības uzlabošanai.

 

3.    Kāda informācija tiek vākta?

3.1. Mēs varam apkopot visu informāciju, ko Jūs sniedzat mums

 • reģistrējoties mūsu interneta vietnē, izmantojot mūsu interneta vietni vai mobilo lietotni, aizpildot jebkādas veidlapas vai piesakoties uz aizdevumu vai jebkuru citu produktu vai pakalpojumu mūsu interneta vietnē, sniedzot mūsu personālam vai pie mūsu partneriem, vai jebkādā citā mūsu nodrošinātā veidā;
 • kad Jūs ziņojat par problēmu vai sazināties ar mums saistībā ar mūsu produktiem vai pakalpojumiem;
 • kad piedalāties diskusiju forumos, sniedzat komentārus par mūsu blogu vai izmantojat citas sociālo tīklu funkcijas mūsu interneta vietnē, reklāmās vai aptaujās, citās darbībās, kas tiek veiktas, izmantojot mūsu interneta vietni vai sociālos tīklus;
 • kad jebkādā veidā piedalāties konkursā, reklāmā vai aptaujā, tai skaitā pie mūsu partneriem un sociālajos tīklos;
 • ja kāda cita iemesla dēļ sazināties ar mums ar iepriekš minētajām metodēm.

Informācija, ko Jūs sniedzat mums, var būt: Jūsu vārds (uzvārds, vārds), personas kods, adrese, e-pasta adrese un tālruņa numurs, dzimšanas datums, bankas konta numurs, balss ieraksts (ienākošie un izejošie zvani), Jūsu fotogrāfija vai attēls, Jūsu personu apliecinošā dokumenta attēls, paraksts un jebkura cita informācija, ko izvēlaties sniegt mums.

3.2. Kad apmeklējat mūsu interneta vietni vai mūsu mobilo lietotni, mēs varam automātiski apkopot šādu informāciju:

 • tehniskā informācija interneta protokola (IP) adresi un interneta pakalpojumu sniedzēju (IPS), kas tiek izmantoti, lai Jūsu ierīci savienotu ar internetu, Jūsu reģistrēšanās informāciju, pārlūkprogrammas veidu un versiju, laika zonas iestatījumu, pārlūkprogrammas spraudņa tipus un versijas, operētājsistēmu un platformu, ekrāna izšķirtspēju, atrašanās vietu, fontu kodējumu;
 • informācija par Jūsu apmeklējumu, ieskaitot pilnus vienoto resursu vietrāžus (URL), klikšķstraumes uz, caur un no tīmekļa vietnes (tostarp datumu un laiku); Jūsu apskatītos vai meklētos produktus; atsauces/izejas lapas, mūsu vietnē apskatītos failus (piemēram, HTML lapas, grafikas utt.), lapu reaģēšanas laikus, lejupielādes kļūdas, noteiktu lapu apmeklējuma ilgumu, lapu mijiedarbības informāciju (piemēram, ritināšanu, klikšķus un peles pārvirzīšanu) un metodes, ko izmanto, lai dotos prom no lapas, datuma/laika zīmogu un/vai klikšķstraumes datus un jebkuru tālruņa numuru, kas izmantots zvanīšanai uz mūsu klientu apkalpošanas dienesta numuru.

4.    Personas datu apstrāde

4.1. Sabiedrība apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

4.2. Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai Sabiedrība var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas darbības. Izpildot šos uzdevumus, Sabiedrība sadarbības partneri apstrādā Klienta personas datus un ir uzskatāmi par Sabiedrība datu apstrādes operatoriem (apstrādātājiem) un Sabiedrība ir tiesības nodot sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.

4.3. Sabiedrība sadarbības partneri (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar noslēgto Datu apstrādes līgumu un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei Sabiedrība uzdevumā.

4.4. Sabiedrība neizpauž trešajām personām Klienta personas datus izņemot šādus gadījumus:

 • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros (piemēram preču piegāde);
 • ja Klients ir devis skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
 • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
 • ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos Sabiedrības likumīgo interešu aizsardzībai.

5.    Personas datu glabāšanas ilgums:

Personas dati tiek glabāti saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem un ne ilgāk kā nepieciešams:

 • kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;
 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Sabiedrība vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses;
 • kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 • kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

6.    Klienta tiesības attiecībā uz saviem datiem

 • pieprasīt pieeju saviem personas datiem;
 • saņemt personīgo informāciju strukturētā, vispārpieņemtā un mašīnlasāmā formātā (datu pārnesamība);
 • pieprasīt personas datu dzēšanu (tiesības tikt aizmirstam);
 • iebilst pret savu personas datu apstrādi un ierobežot personas datu apstrādi. Ja Jūsu personas datu apstrāde ir balstīta uz Jūsu piekrišanu, Jums jebkurā laikā ir tiesības atsaukt savu piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota.
 • piekrišanas atsaukums neietekmēs apstrādes procesa likumību, kas veikts pirms Jūsu piekrišanas atsaukšanas.
 • Jums ir tiesības jebkurā brīdī savā lietotāja profilā mūsu interneta vietnē vai sazinoties ar mums atteikties no (vai anulēt) mūsu e-pasta jaunumu, īsziņu vai līdzīgas reklāmas informācijas saņemšanas. Katra komerciālā e-pasta beigās mēs nodrošināsim saiti, kurā atteikties no mūsu piedāvājumu saņemšanas.
 • pieprasīt datu labošanu vai ierobežot Jūsu personas datu apstrādi;

7.    Mājaslapas apmeklējumi un publiskās satura izlikšanas vietas

 • Sabiedrības mājaslapās var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi. Mēs neesam atbildīgi par citu mājas lapu saturu vai privātuma praksi. Jebkādas citas ārējas saites ar citām Web lapām ir identificētas ar atšķirīgu iekrāsojumu citā šrifta krāsā.
 • Ņemiet vērā, ka visa informācija, ko iekļaujat ziņojumā, kuru publicējat jebkurā produkta atsauksmju lapā, tērzēšanas telpā, forumā vai citā publiskā satura izlikšanas vietā, ir pieejama jebkurai personai ar piekļuvi internetam. Ja nevēlaties, lai citām personām būtu zināma, piemēram, jūsu e-pasta adrese, neiekļaujiet to nevienā ziņojumā, ko izliekat publiski.

8.    Citi noteikumi

8.1. Mēs pieņemam, ka pirms mūsu tīmekļa vietnes izmantošanas vai aizpildot lūgumu kļūt par pastāvīgo klientu, Jūs esat izlasījuši mūsu Privātuma politikas atrunu, kā arī esat akceptējuši tos. Mēs paturam tiesības veikt grozījumus Privātuma politikas galvenajos nosacījumos un nodrošināt, ka Privātuma politika vienmēr tiktu atjaunināta un pieejama Jums mūsu tīmekļa vietnē.

8.2. Visu ar Privātuma politiku vai datu apstrādi saistīto jautājumu un problēmu risināšanai, kā arī gadījumos, ja vēlatiess atteikties no komercpaziņojumu saņemšanas vai pilnībā dzēst savus datus no sava profila, lūdzam sazināties ar mums, izmantojot elektroniskā pasta adresi [email protected]

 

9.    Ar ko sazināties jautājumu gadījumā?

Ja jums rodas kādi jautājumi par jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot elektroniskā pasta adresi [email protected]

 

 

 

 

 

Ir kādi jautājumi? Nosūti mums ziņu.