Sadolin Grund Gruntskrāsa sienām un griestiem, stipri matēta, balta 2.5L

Piegādātāja noliktavā
EAN: 4740182274924
Vairāk informācijas
€15.59/gab
€6.24/l

Sadolin Grund Gruntskrāsa sienām un griestiem, stipri matēta, balta 5L

Pieejams uzreiz 58gab
EAN: 4740182260026
Vairāk informācijas
€28.19/gab
€5.64/l

Sadolin Grund Gruntskrāsa sienām un griestiem, stipri matēta, balta 10L

Pieejams uzreiz 55gab
EAN: 4740182260033
Vairāk informācijas
€52.27/gab
€5.23/l
Pirkšanas kalkulators rēķina patēriņu: pēc vidēja patēriņa 6 m2/l
Kopā:
15.59

Pasūtījuma saņemšanas veidi:

  • Mūsu veikalā - Bērzaunes iela 12 | BEZMAKSAS
  • Piegāde ar buvserviss.lv transportu no €25.00
  • Piegāde ar manipulatoru no €125.00
Radušies jautājumi par produktu?
Sazinies ar Sandijs Birznieks:

Produkta informācija

Zīmols Sadolin
Patēriņš 1 kārt. (m2/l) 5-8 m2/l
Krāsa Balta
Gruntskrāsa sienām un griestiem
 
  • Gruntskrāsa ir lieliski piemērota sīku plaisu, defektu un nelīdzenumu aizpildīšanai un vieglai pārklāšanai
  • Var tonēt gaišos toņos
  • Ziemeļvalstu sertifikāts “Ziemeļu Gulbis” apliecina atbilstību stingriem vides standartiem
  • Gruntskrāsai ir viegla smarža un ļoti zems GOS (gaistošo organisko savienojumu) saturs
Produkta īpašības:
Gruntskrāsa iekštelpu sienām un griestiem nodrošina lielisku segtspēju un teicamas aizpildīšanas īpašības. Tā
viegli aizpilda nelielas plaisas, nepilnības un nelīdzenas virsmas, veidojot gludu virsmu krāsas uzklāšanai. Viendabīgās konsistences sastāvs nodrošina ērtu krāsas uzklāšanu un iespēju panākt profesionāla izskata rezultātu bez
lielas piepūles. Gruntskrāsu var tonēt gaišos toņos.
Gruntskrāsai ir viegla smarža un ļoti zems GOS (gaistošo organisko savienojumu) saturs. Gruntskrāsai ir piešķirts
sertifikāts “Ziemeļu Gulbis”, kas apliecina atbilstību stingriem vides standartiem.
 
Pielietojums:
Gruntskrāsa ir piemērota porainu virsmu gruntēšanai pirms krāsošanas, piemēram, ģipša, apmetuma un betona
virsmām, kā arī iepriekš nekrāsotām ģipša plātnēm.
 
2.2. Etiķetes elementi Signālvārds : Bīstamības apzīmējumi : Profilakse : Drošības prasību apzīmējumi Reakcija : Glabāšana : Iznīcināšana : Nav signālvārda. Nav ziņu par būtisku ietekmi vai kritisku bīstamību. P262 - Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. P312 - Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu, ja Jums ir slikta pašsajūta. Nav piemērojams. P501 - Atbrīvoties no satura un iepakojuma saskaņā ar vietējiem, reģionāliem, nacionālajiem un starptautiskiem noteikumiem. Marķējuma papildelementi Konteineri, kam jābūt aprīkotiem ar bērniem nepieejamu aizdari Nav piemērojams. Taustāmais bīstamības brīdinājums Nav piemērojams. : : : Satur 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons un reaction mass of: 5-chloro-2-methyl4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1). Var izraisīt alerģiju. Īpašas prasības iepakojumam 2.3. Citi apdraudējumi Vispārīgi : P102 - Sargāt no bērniem. P101 - Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. XVII pielikums – dažu bīstamu vielu, maisījumu un izstrādājumu ražošanas, tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumi : Nav piemērojams
Vairāk informācijas ražotāja mājaslapā