Caparol Samtex 7 E.L.F. B1 Lateksa krāsa sienām un griestiem, zīdaini matēta 1.25L

Pieejams uzreiz
EAN: 5907591935047
€11.15/gab
€8.92/l

Caparol Samtex 7 E.L.F. B1 Lateksa krāsa sienām un griestiem, zīdaini matēta 2.5L

Pieejams uzreiz
EAN: 5907591935078
€18.88/gab
€7.55/l

Caparol Samtex 7 E.L.F. B1 Lateksa krāsa sienām un griestiem, zīdaini matēta 5L

Pieejams uzreiz
EAN: 5907591935085
€30.83/gab
€6.17/l

Caparol Samtex 7 E.L.F. B1 Lateksa krāsa sienām un griestiem, zīdaini matēta 15L

Pieejams uzreiz
EAN: 5907591935061
€63.55/gab €74.28
€4.24/l
Pirkšanas kalkulators rēķina patēriņu: pēc vidēja patēriņa 8 m2/l
Kopā:
11.15

Pasūtījuma saņemšanas veidi:

Radušies jautājumi par produktu?
Sazinies ar Sandijs Birznieks:

Produkta informācija

Zīmols Caparol
Tilpums 1.25 l
Patēriņš 1 kārt. (m2/l) 8
Gludām, izturīgām virsmām un struktūru izceļošiem krāsojumiem iekšdarbos. Produkts ir piemērots virsmām ar lielu slodzi, piem. skolās, slimnīcās, bērnudārzos, sabiedriskās ēkās, birojos, viesnīcās, restorānos u.t.t. Sevišķi piemērota struktūrtapešu krāsošanai, jo izceļ to struktūru.

Īpašības:

  • Ar ūdeni atšķaidāma, vidi saudzējoša, praktiski bez smakas;
  • Nesatur šķīdinātājus un ar minimālu emisiju;
  • Augsta baltuma pakāpe;
  • Lieliska segtspēja;
  • Difūza;
  • Izturīga pret mājsaimniecībā lietotajiem tīrīšanas līdzekļiem;
  • Viegli uzklājama.
Materiāla bāze: Sintētiskais latekss saskaņā ar DIN 55 945.
Spīduma pakāpe: Matēta.
 
Bīstamības apzīmējumi : H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Drošības prasību apzīmējums : P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. P102 Sargāt no bērniem. Novēršana: P262 Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. P280 Izmantot aizsargcimdus/ acu aizsargus. Rīcība: P302 + P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu. Bīstamās sastāvdaļas, kuras jānorāda etiķetē: 2-metilizotiazol-3(2H)-ons reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons; 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1) reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons; 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1) EUH 210 Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma